Gratis bezorging bij 50€We verzenden alles zo snel als we kunnen! - SLA JE SLAG TIJDENS ONZE UITVERKOOP!

Voorwaarden

Voorwaarden Your-Lifestyle.nl

1.      Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     Consument: natuurlijk persoon die Producten van Your-lifestyle.nl koopt voor privégebruik;

b.    Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Your-lifestyle.nl koopt;

c.     Internetsite: de website www.your-lifestyle.nl;

d.    Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro's, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW;

e.     Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover Your-lifestyle.nl verbindt;

f.     Your-lifestyle.nl is een handelsnaam van TH Projects, gevestigd te Bilthoven, KvK Midden Nederland nr. 30285710, BTWnr: NL188663162B02 (correspondentieadres: Prins Hendriklaan 97, 3721 AR, Bilthoven);

2.      Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Totstandkoming overeenkomst

a.     Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen.

b.    Your-lifestyle.nl aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling.

c.     Offertes van Your-lifetsyle.nl zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum.

d.    Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Your-lifestyle.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.      Kosten en Prijswijzigingen

a.     De hoogte van de bezorgkosten staat op de website vermeld of wordt kenbaar gemaakt.

b.    Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Your-lifestyle.nl in de prijs van de producten worden doorberekend.

4.      Betaling

a.     Klanten die Producten bestellen bij Your-lifestyle.nl betalen voorafgaand aan de levering van de Producten.

b.    Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

c.     Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Your-lifestyle.nl als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

d.    In geval van niet-tijdige betaling is Your-lifestyle.nl bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten.

e.     Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

5.      Levering en leveringstijd

a.     Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland plaats.

b.    Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Your-lifestyle.nl ernaar om bestellingen binnen 24 uur te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Your-lifestyle.nl zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

c.     Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant.

d.    Your-lifestyle.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

6.      Eigendom en risico

a.     De eigendom van Producten gaat over op het moment dat Your-lifestyle.nl volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

b.    Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

7.      Herroepingsrecht bij levering van producten

a.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

b.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Your-Lifestyle.nl retourneren, conform de door Your-Lifestyle.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.       Kosten in geval van herroeping

a.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

b.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Your-Lifestyle.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

9.      Uitsluiting herroepingsrecht

a.     Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Your-Lifestyle.nl alleen worden uitgesloten indienYour-Lifestyle.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

b.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

                                                     I.        die door Your-Lifestyle.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

                                                    II.        die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

                                                   III.        die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

                                                  IV.        die snel kunnen bederven of verouderen;

                                                   V.        waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Your-Lifestyle.nl geen invloed heeft;

                                                  VI.        voor losse kranten en tijdschriften;

                                                 VII.        voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.  

10.    Overmacht
In geval van overmacht is Your-lifestyle.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.

11.    Persoonsgegevens
Your-lifestyle.nl zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Internetsite bevat een uitgebreide Privacy Policy.

Privacy beleid Google Remarketing:
- Wij maken gebruik van Remarketing activiteiten in combinatie met Google Analytics bij onze online advertenties.
- Onze advertentie worden op het internet op sites weergegeven door externe leveranciers zoals Google.
- Wij maken gebruik van andere partijen, waaronder Google, first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gecombineerd gebruiken om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan uw website

12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.